Ο Πίνδαρος ανέφερε: « Όλα τα καλά όλες οι απολαύσεις, που χαίρονται οι θνητοί,

είναι δώρα της καλοσύνης σας κι όποιος άνθρωπος έχει ομορφιά, σοφία ή δόξα, πάλι σε σας τις χρωστάει.

Χωρίς τις σεμνές Χάριτες δεν θ'αρέσανε στους θεούς τα συμπόσια και τα τραγούδια. »


Pindar said, « All the good pleasures that the mortals enjoy

are gifts of your kindness, and whoever has beauty, wisdom or glory, again to you what owes you.

Without the modest Grace, the gods would not have liked the symposia and the songs. »